Caesar Groep

Inkoopvoorwaarden Caesar Groep

Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst
1.1 De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van Caesar Groep Rotterdam b.v., haar deelnemingen en/of haar opdrachtgevers, hierna Caesar, worden verricht, op basis van een door beide partijen getekende opdracht.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zullen schriftelijk worden overeengekomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een elektronische bevestiging.

1.3 De volgens de opdrachtbevestiging uit te voeren werkzaamheden worden door Opdrachtnemer (m/v) naar eigen professioneel inzicht verricht, waarbij Opdrachtnemer zich verplicht de doelstellingen van Caesar met betrekking tot de werkzaamheden na te leven. Opdrachtnemer is verplicht de ter plaatse van de uitvoering geldende huisregels na te leven.

1.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caesar over te dragen. Caesar is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de opdracht geen gebruik maken van de diensten van derden.

1.5 Alle communicatie tussen Caesar en Opdrachtnemer zal elektronisch geschieden, mits die elektronische communicatie tussen partijen kan worden gereproduceerd.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht die aan Caesar is verstrekt door opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Eventuele verlenging van een opdracht wordt elektronisch bevestigd. Indien de opdracht van Caesar eindigt, om welke reden ook, dan eindigt ook de opdracht met Opdrachtnemer op hetzelfde tijdstip. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd of een periode van langer dan een maand, dan kan ieder der partijen deze overeenkomst schriftelijk op zeggen, mits daarbij een minimale opzegtermijn van een maand in acht wordt genomen.

2.2 Caesar is gerechtigd een opdracht vastgelegd in de opdrachtbevestiging tussentijds te beëindigen, indien de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd door opdrachtgever. Caesar is alsdan niet tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden, maar zal Opdrachtnemer onverwijld, maar uiterlijk binnen vier werkdagen daarvan op de hoogte stellen.
Partijen zijn verder gerechtigd tot tussentijdse beëindiging indien:
– de andere partij ook na ingebrekestelling wezenlijk in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
– de andere partij surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt of fuseert met een derde;
– de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichting(en) uit deze overeenkomst en/ of de opdrachtbevestiging na te kunnen komen
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan.

2.3 Indien dat uit hoofde van de door Caesar aan haar klanten verstrekte garantie noodzakelijk is, verplicht Opdrachtnemer zich gedurende een periode van 3 maanden na beëindiging van de opdracht zich 1/5 deel van de werktijd beschikbaar te houden voor het verrichten van garantie werkzaamheden. Gedurende deze garantietermijn zal Opdrachtnemer fouten en onvolkomenheden in de (resultaten van de) werkzaamheden herstellen, indien Caesar daar binnen 3 maanden na beëindiging van de opdracht om verzoekt, tegen betaling (behoudens ingeval het een fixed budget/prijs opdracht betrof) van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen tarieven. Indien de fouten en onvolkomenheden het mogelijke gevolg zijn van beroepsfouten van de zijde van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer die ook na beëindiging van de opdracht te allen tijde herstellen zonder daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. Onder beroepsfouten worden verstaan fundamentele of grove tekortkomingen die op grond van opleiding en/of ervaring niet hadden mogen worden gemaakt.

2.4 Caesar is te allen tijde gerechtigd de aard en omvang van de door Opdrachtnemer op grond van de opdrachtbevestiging te verrichten opdracht in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg, waarna de wijzigingen 1 week na het overleg in werking treden.

Artikel 3. Garantie
3.1 Opdrachtnemer garandeert dat:
a. de door hem uit te voeren opdracht op vakbekwame wijze zal worden uitgevoerd;
b. de door hem te verrichten opdracht zal voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, en voldoet aan wet-en regelgeving;
c. hij voldoet aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;
d. hij beschikbaar is voor de door hem uit te voeren opdracht, inclusief eventuele garantiewerkzaamheden.
e. de voor het opmaken van de facturen noodzakelijke gegevens juist en volledig zijn, en verleent Caesar het recht om die gegevens te controleren, waaronder het voor de aanvang van de werkzaamheden controleren van de identiteit van de personen die de dienst voor Opdrachtnemer uitvoeren;

Artikel 4. Prijs en betaling
4.1 Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren tegen betaling van het in de opdrachtbevestiging vastgelegde tarief. Het tarief is een kostprijs, inclusief reis- en verblijf kosten, alle fiscale en sociale verzekeringsrechtelijke verplichtingen, exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting. 4.2 Caesar maakt gebruikt van het zogenoemde “reverse billing” en zal maandelijks een door Caesar opgestelde factuur uitreiken aan opdrachtnemer met vermelding op de reverse billing factuur “factuur uitgereikt door de afnemer”.
Opdrachtnemer moet de verschuldigde btw opnemen bij vraag 1a of 1b van zijn btw-aangifte (en niet bij 5b).
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van de gegevens voor de reverse billing factuur, waaronder het BTW nummer, dat door Caesar op de reverse billing factuur zal worden vermeld.

4.3 Op basis van deze overeenkomst verschuldigde bedragen zal Caesar 45 dagen na ontvangst van de voor de factuur noodzakelijke gegevens, waaronder de door opdrachtgever getekende urenstaten, betalen. Niet of niet tijdig verstrekken van gegevens leidt tot vertraging in de betaling van de factuur. Caesar is gerechtigd om vorderingen van haar op opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van opdrachtgever op haar op ieder door Caesar gewenst tijdstip.

4.4 Opdrachtnemer draagt er zorg voor en staat ervoor in dat alle verschuldigde belastingen en/ of premies sociale
verzekeringen juist, volledig en tijdig worden aangegeven en afgedragen. Caesar is gerechtigd 40% van het verschuldigde bedrag op de G-rekening te storten. Als opdrachtnemer geen G-rekening heeft, dient hij binnen 1 maand na afloop van ieder kwartaal een accountants-verklaring te overleggen. ZZP-ers dienen voorafgaand aan de opdracht een modelovereenkomst te ondertekenen.

4.5 Indien Opdrachtnemer niet of niet tijdig aan de in artikel 4.4 gestelde eisen voldoet is Caesar gerechtigd om de betreffende belastingen en/of premies sociale verzekeringen op de facturen van de Opdrachtnemer in te houden en rechtstreeks aan de fiscus en/of bedrijfsvereniging te betalen, dan wel onder zich te houden totdat vaststaat dat aan deze verplichtingen is voldaan.

4.6 Opdrachtnemer vrijwaart Caesar ter zake van aanspraken van de fiscus en de sociale verzekeringswetgeving die ontstaan uit de ten behoeve van Caesar uit te voeren opdracht(en).

Artikel 5. Eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de resultaten van de opdracht kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Caesar. Deze rechten worden door Opdrachtnemer aan Caesar overgedragen, welke overdracht terstond na het
ontstaan van die rechten door Caesar reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Caesar aan de overdracht van zodanige rechten aan Caesar zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

5.2 Opdrachtnemer verleent hierdoor aan Caesar een onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare licentie ten aanzien van materialen of onderdelen van programmatuur of documentatie, die hij voor de uitvoering van deze overeenkomst en/of enige volgende overeenkomst zal gebruiken.

5.3 Opdrachtnemer vrijwaart Caesar voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten bij en/of op door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6. Geheimhouding en concurrentiebepalingen
6.1 Opdrachtnemer zal strikte geheimhouding in acht nemen aangaande de informatie over de organisatie, de werking van software of apparatuur, klant- en marktgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van de overeenkomst zijn verstrekt door Caesar en/of haar opdrachtgevers. Opdrachtnemer zal geen informatie en/of gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, aan derden ter beschikking of inzage stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caesar. Opdrachtnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caesar in publicaties of reclame-uitingen van het bestaan van deze overeenkomst en/of enige opdrachtbevestiging melding maken.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming zullen Opdrachtnemer en/of daaraan gelieerde ondernemingen zich ervan onthouden om gedurende de looptijd van een opdracht dan wel binnen een (1) jaar daarna buiten Caesar om, direct noch indirect, werkzaamheden dan wel opdrachten uit te voeren, al dan niet in dienstverband, of daarbij betrokken te zijn, voor de betreffende (eind-) klant als in de opdrachtbevestiging benoemt.

6.3 Gedurende de looptijd van een opdracht, alsmede binnen 1 jaar na het eindigen daarvan, zullen partijen niet
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerker(s) van de andere partij die bij de opdracht waren betrokken in dienst nemen dan wel anderszins voor zich of een gelieerde onderneming laten werken.

Artikel 7. Boetebeding
Indien Opdrachtnemer een of meer van de in de overeenkomst opgenomen verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, verbeurt Opdrachtnemer aan Caesar een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, en van € 5.000,- voor iedere dag dat het niet, niet tijdig of niet geheel aan de overeengekomen verplichtingen voldoen voortduurt, onverminderd het recht van Caesar op schadevergoeding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Iedere partij is indien hij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en/of enige opdrachtbevestiging aansprakelijk voor de door de andere partij geleden c.q. te lijden schade.

8.2 Opdrachtnemer vrijwaart Caesar voor alle aanspraken en/of vorderingen van derden, daaronder begrepen
opdrachtgevers van Caesar, die een gevolg zijn van de dienstverlening door Opdrachtnemer.

Artikel 9. Verzekering
Opdrachtnemer is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden, tot in ieder geval 2 jaar na afloop van de opdracht. Opdrachtnemer zal Caesar een kopie van zijn verzekeringspolis ter beoordeling aanbieden bij het aangaan van de opdracht. Opdrachtnemer is verplicht Caesar ingeval van een eventuele claim richting Caesar verband houdende met de door Opdrachtnemer verrichte opdracht, op eerste verzoek alle gevraagde medewerking te verlenen.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht
Op deze overeenkomst en op de opdrachtbevestiging is Nederlands recht van toepassing. leder geschil tussen partijen ter zake deze overeenkomst en /of nadere overeenkomsten zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland, locatie Utrecht tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.